Moje Blog

  • lodz.bialas@komornik.pl
  • Tuwima 49 lok. 7/8, 90-025 Łódź
  • 42-20-777-52 oraz +48 667-777-246
  • NRB: 89 1600 1462 1860 4427 9000 0004

Komornik sądowy wojciech białas

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik Sądowy działa na wniosek wierzyciela i podejmuje czynności niezbędne do wyegzekwowania świadczenia. Wszystkie działania podejmowane są zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

ZAKRES USŁUG

Czynności komornika

Egzekucja

Podstawowym zadaniem Komornika Sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz wykonywanie innych tytułów wykonawczych i tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności. Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów egzekucji roszczeń pieniężnych charakteryzująca się wieloma, ściśle określonymi w przepisach etapami.  Uprawnionym do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości jest wyłącznie Komornik działający przy Sądzie, który swoją właściwością miejscową obejmuje miejsce położenia nieruchomości.

Egzekucja alimentów

Komornik Sądowy zajmuje się egzekucją zobowiązań alimentacyjnych wykorzystując do tego szczególne uprawnienia charakterystyczne dla egzekucji tego rodzaju roszczeń, współpracując w razie potrzeby z organem odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a także z Policją i Prokuraturą. Wniosek o egzekucję alimentów można złożyć również do Komornika właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela, czyli osoby uprawnionej do alimentów. Przykładowy wniosek o egzekucję alimentów znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Doręczenia korespondencji

W obecnym stanie prawnym Komornicy zajmują się doręczaniem korespondencji na zlecenie Sądu lub na wniosek osób (powodów, wnioskodawców) zobowiązanych przez Sąd do doręczenia korespondencji pozwanemu lub uczestnikowi postępowania za pośrednictwem Komornika. W zależności od wyniku postępowania, Komornik, może na wniosek podjąć czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu adresata korespondencji. Przykładowy wzór wniosku o doręczenie korespondencji znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Zabezpieczenia roszczeń pieniężnych

Na podstawie tytułów zabezpieczenia np.:

– sądowych postanowień o zabezpieczeniu roszczenia,

– wydanych nakazów zapłaty w postępowaniach nakazowych, nieprawomocnych i niezaopatrzonych w klauzulę wykonalności

– wyroków sądu pierwszej instancji rozpoznanych w procesie, w sprawach gospodarczych (art. 45813 kodeksu postępowania cywilnego),

Komornik na wniosek uprawnionego dokonuje zabezpieczenia roszczenia według sposobu wskazanego przez Sąd, a w przypadku gdy sposób nie jest określony w tytule zabezpieczenia, według sposobu wskazanego przez uprawnionego.

Inne postępowania nieegzekucyjne

Wnioskodawcy mogą również skierować do Komornika Sądowego wnioski o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w celu ustalenia majątku wchodzącego w skład spadku oraz wnioski o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Syndycy natomiast w trybie art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe mogą zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku upadłego.

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Jakimi systemami dysponuje Kancelaria?

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

Krajowy Rejestr Długów to największa platforma wymiany informacji gospodarczej w Polsce, która daje dostęp do szerokich informacji w przedmiocie kondycji finansowej różnych podmiotów. W codziennej pracy Kancelarii Komorniczej ma wiele zastosowań i znacznie ułatwia codzienną pracę. 

Za pomocą tego systemu nasza Kancelaria Komornicza może sprawdzić, czy i jakie aktywne rachunki bankowe posiada dłużnik. Baza rachunków bankowych jest bardzo szeroka i obejmuje ponad 160 banków. Rzeczona lista cały czas się powiększa dlatego jest to bardzo skuteczne narzędzie w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Za pomocą Elektronicznych Ksiąg Wieczystych nasza Kancelaria Komornicza jest w stanie ustalić komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości. Jeżeli dłużnik posiada prawa majątkowe do nieruchomości, a wierzyciel złoży wniosek o prowadzenie egzekucji również z tego składnika majątkowego, nasza Kancelaria będzie realizować jego dyspozycję.

Za pomocą platformy E-sąd wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Po jego uprawomocnieniu się i uzyskaniu klauzuli wykonalności istnieje możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.  Obierając taki schemat działania nasza Kancelaria Komornicza może podjąć szybkie działania.

Za pomocą Platformy Usług Elektronicznych nasza Kancelaria Komornicza może kierować zapytania w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu systemowi możemy ustalić miejsce zatrudnienia dłużnika lub fakt wykonywania przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli dłużnik pozostaje aktywny zawodowo, to istnieje możliwość zajęcia jego wynagrodzenia.

Skuteczne postępowanie egzekucyjne powinno przebiegać szybko i sprawnie. Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej istnieje możliwość prowadzenia postępowania w taki sposób. Za pośrednictwem tego systemu obieg korespondencji przebiega znacznie sprawniej. 

Za pomocą Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nasza Kancelaria Komornicza jest w stanie ustalić, czy dłużnik posiada pojazdy mechaniczne. Jeżeli tak, to postępowanie egzekucyjne zostanie również skierowane przeciwko temu składnikowi majątkowemu.

Przy użyciu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możemy ustalić, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli dłużnik uzyskuje przychody z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to te środki pieniężne również mogą służyć na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

WŁAŚCIWOŚĆ

Właściwość Kancelarii Komorniczej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Wojciech Białas działa na terenie swojego rewiru, który wyznaczony jest obszarem właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi tj. obejmuje Miasto Łódź: dzielnice Łódź-Górna i Łódź – Widzew oraz gminy Andrespol, Nowosolna i Brójce. Poniżej znajduje się szczegółówy wykaz ulic MIasta Łodzi z podziałem na dzielnice.

Ponadto, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Tutejsza Kancelaria działa na terenie apelacji łódzkiej i obecnie może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Poniżej znajduje się wykaz kodów pocztowych z apelacji łódzkiej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ustalenia właściwości Komornika można kontaktować się z Kancelarią mailowo lub telefonicznie.